مطالب پزشکی - بیماری ها و داروها
دکتر حسین جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه

داروهای اورژانس


  داروهای اورژانس

           دکتر حسین جعفری عضو هیئت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران  گروه فارماکولوژی

                                                             بنام خداوند  بخشنده مهربان

پروردگارا

هدایتمان  کنتا به این باور  برسیم که جواب بعضی ازدعاهایمان فقط صبر  وانتظار است.

                                  خدایا  فردایی بهتر را به همه عطا بفرما

.داروهای اورژانس یا داروهای امرژنسی به مجموعه داروهایی اطلاق می‌گردد که درمان‌های اضطراری یا انتقال مصدوم در خارج از محیط بیمارستان صورت پذیرد. این سیستم دارویی در کشور ایران بنام مرکز فوریتهای پزشکی شناخته می‌شود که هم اکنون زیر مجموعه مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در کلیه بیمارستان ها ، درمانگاهها وسایر مراکز می باشد. دسترسی به خدمات فوریتهای پزشکی از طریق شماره امدادی ۱۱۵ امکان‌پذیر می‌باشد.

داروهای اورژانس شامل :

1- داروهای ضروری                                       

2- داروهای ترجیحی                                                 

3- داروهای بیهوشی

4- ترالی اورژانس

5- قفسه دارویی اورژانس

        Image result for هپارین

داروهای ضروری : داروهایی که وجودشان در اورژانس ضروری  است. در جدول زیر لیستی از این داروها دیده  میشوند،( همراه با توضیح برخی از داروها)

شکل   دارو

نام   دارو

شکل   دارو

نام   دارو

amp

متوکلوپرامید

supp

استامینوفن

amp

میدازولام

amp

آدنوزین

solution

بتادین

tab

کاپتوپریل

powder

شارکول

vial

دکستروز20%

amp

فنوباربیتال

amp

کلرفنیرامین

amp

هالوپریدول

amp

دیازپام

tab

آسپرین

supp

دیکلوفناک

vial

سولفات منیزیم

amp

دیگوکسین

amp

دوپامین

amp

نالوکسان

spray

سالبوتامول

spray

ایپراتروپیوم

 

 

                   بتادین: فعالیت ضدمیکروبی برای زخمهای سطحی       

Image result for بتادین 

شارکول : از داروهای گوارشی ، اشکال دارویی : قرص،محلول،پودر،مکانیسم اثر : بسیاری از محرکهایی  را که موجب اسهال و ناراحتی گوارشی می شوند،  جذب سطحی می کند

 

آدنوزین   Adenosine   داروهایقلبی-عروقی   داروهایآنتیآریتمی . از این دارو برای تشخیص افتراقی

تا کی کاردی فوق بطنی  و در تصویر برداری از عضله قلب  نیز مصرف می شود. مکانسیم اثر: این دارو  یک نوکلئوزید درون زا است ... 2- محلول آدنوزین باید فاقد بلور باشد در صورتی  که در محلول بلورهایی دیده می شود باید  آنرا به آرامی گرم کرد تا بلورها حل شود.  از تزریق بلورهای غیر شفاف باید خودداری  کرد.

Image result for آدنوزین

نالوکسان                                                                                                                                                     نالوکسان برای برطرف کردن تضعیف  تنفسی ناشی از داروهای شبه تریاک جهت درمان  مسمومیت با ترکیبات اوپیوئید و همچنین به عنوان

داروی کمکی در درمان شوک سپتیک  می‌شود.این دارو مسدد گیرنده میکرواپیوئیدی  می‌باشد. و از این طریق ، مانع اثراتی از  داروهای شبه تریاک که از طریق تحریک این  گیرنده اعمال می‌شود. (ازجمله تضعیف مرکز  تنفس در سیستم اعصاب مرکزی) می‌شود.

   عوارض جانبی نالوکسان: تهوع و استفراغ، افزایش ضربان قلب و فیبریلاسیون از عوارض جانبی این دارو می‌باشند.           

Image result for نالوکسان

 

داروهای ترجیحی: داروهایی هستند که بودن آنها  در بیمارستان های عمومی ارجحیت  داردو  توصیه میشودکه درداروخانه شبانه روزی دراختیاربیماران  باشند.

     

شکل دارو

نام دارو

شکل دارو

نام دارو

amp

سفازولین

tab

استامینوفن

solution

کلرال هیدرات

amp

آسیکلوویر

tab

اچ _دی

vial

آمپی سیلین

amp

هیدرالازین

amp

آمیکاسین

tab

مترونیدازول

drop

اشک مصنوعی

tab

اگزازپام

cap

آزیترومایسین

amp

متیل ارگونوین

oint

بنزوکایین

oint

تتراسایکلین

supp

بیزاکودیل

 

                                                                                                                                           

           آمیکاسینداروی ضد باکتری،داروی ضد عفونت ، آمینوگلیکوزید

این دارو در درمان عفونت های  جدی ناشی از باکتری های گرم منفی مقاوم  به جنتامایسین مصرف می شود. برتری این دارو  نسبت به جنتامایسین در مقاومت این آنتی  بیوتیک در برابر اغلب آنزیم های باکتریایی  تخریب کننده آمینوگلیکوزیدهاست

Image result for امیکاسین

. 

مکانیسم اثر امیکاسین :

سنتز پروتئین را در باکتری های  حساس به این آنتی بیوتیک مهار می کند.

                                          

متیل ارگونوین:

رده درمانی: داروهای انقباض  رحمی  ،اشکال دارویی: قرص، آمپول

مکانیسم اثر : باتحریک گیرنده‌های  سروتونین وآلفا آدرنرژیک سبب انقباض عروق‌سرخرگی  می‌شود.

Image result for متیل ارگونوین

اچ-دی: دستهدرمانیپیشگیریازبارداری ،اشکالدارویی : قرص  ، مکانیسماثر : ترشحLHوFSHرامهارمیکند.

 

داروهای بیهوشی :

فقط در بخش اورژانس دارای متخصصان  طب اورژانس یا بیهوشی ضرورت دارند.

       

 

شکل دارو

نام دارو

amp

فنتانیل

vial

کتامین

vial

سوکسینیل کولین

vial

تیوپنتال

solution

کلرال هیدرات

 Image result for فنتانیل

کتامین : ردهدرمانی: داروهایبیهوشی ، اشکالدارویی: آمپولوگاز

 

  

 

ترالی اورژانس

کمد متحرکی که در آن داروها و  وسایل احیا وجود دارد. وجود آن در تمامی اورژانسها ضروری است.

طبقه اول ترالی:

به داروهای حیات بخش اختصاص  داردو وجودشان درتمامی مراکز ضروری است.

عموما"این داروها نزریقی هستند . تعدادی از آنها در آمپول ها  وشیشه های رنگی ( قهوه ای ) نگه داری میشوند  به دلیل آنکه در برابر نور پایداری خود  را از دست میدهند. این دار وها آمین هستند  ونظیر آمونیاک در برابر نور تجزیه میگردند.

شکل دارو

نام دارو

شکل دارو

نام دارو

amp

دیلانتین

amp

آتروپین

amp

tng

amp

اپی نفرین

amp

وراپامیل

amp

ایندرال

amp

فنوباربیتال

amp

آمیودارون

vial

بیکربنات سدیم

amp

هپارین

amp

نیتروپروساید

amp

آمینوفیلین

spray

لیدوکایین

amp

دیازپام

 

 

آتروپین:اشکال دارویی: آمپول، قرص، قطره                          

مکانیسم اثر: بلوک گیرنده‌های استیل کولین

آمینوفیلین :

رده درمانی: گشاد کننده برونش    اشکال دارویی: آمپول، قرص

مکانیسم اثر : انبساط عضلات صاف برونش و گشادی مجاری  تنفسی

 

آمیودارون :

رده درمانی: ضد آریتمی قلبی،آنتی تیرویید

اشکال دارویی: آمپول، قرص

مکانیسم اثر : طولانی کردن پتانسیل عمل سلولهای قلبی

Image result for آمیودارون

 

دیازپام :

رده درمانی : بنزودیازپین‌های       اشکال دارویی:شربت  ،قرص،آمپول

مکانیسم اثر:اثر بر روی گیرنده‌های گاما آمینوبوتیریک  اسید و در نهایت ورود یون کلر به نورونها  اثرات خود را اعمال می‌کند.

Image result for دیازپام

فنی تویین :

رده درمانی: داروهای ضد صرعرده درمانی:                                                    

اشکال دارویی: قرص، کپسول، آمپول و سوسپانسیون

مکانیسم اثر :ا اثر بر کانالهای سدیمی غشا و غیرفعال  سازی آنها عمل میکند و بر ورود سدیم و ایجاد  پتانسیل عمل مؤثر است.

اپی نفرین :

 دستهدارویی : کاتکول‌آمینهایدرون‌ساز              اشکالدارویی : آمپول

مکانیسماثر : اثربرسیستمعصبیسمپاتیک

لیدوکائین :

رده درمانی: بی‌حس کننده موضعی     اشکال دارویی: ویال، آمپول، پماد، افشانه

مکانیسم اثر :کنترل عبور سدیم از وراء غشای  سلولی می‌شود.

 

وراپامیل :

رده درمانی: بلوک‌ کننده کانال  کلسیم            اشکال دارویی: قرص و آمپول

 Image result for وراپامیل

نیتروپروساید:  رده درمانی: داروهای کاهنده  فشار خون         اشکال دارویی: آمپول

مکانیسم اثر : با اثر مستقیم بر عروق موجب گشادی عروق  می‌شود

فنوباربیتال:

رده درمانی: باربیتوراتها                          اشکال دارویی: قرص، شربت

مکانیسم اثر : کاهش تحریک پذیری نورونها

طبقه های دیگر ترالی:

طبقه 2:

انواع سرنگ ها (2،5،10،20میلی گرم)،سر سوزن شماره 20-25

لوله آزمایش،پنبه الکل و دستکش ،باند وگاز استریل

طبقه 3:

آنزیوکت ، چسب لوکوپلاست ، ست  سرم

طبقه 4:  لارنگوسکوپ ، لوله تراشه ، آمبوبگ،ست  پانسمان،تیغ بیستوری...

قفسه دارویی اورژانس:

همانند اتاق دارویی موجود در هر  بخش ، اتاقی هم دراورژانس قرار دارد و حاوی  تمام محلول های وریدی وداروهای مصرفی در  آن جا است.

   

...........................................................................................................................................................

هرکه  نفسی را از مرگ نجات دهد مانند آنست که همه  مردم را حیات بخشیده است .قرآن  کریم

خدایا کمک  کن سبب درمان باشیم نه  باعث درد     حضورمان همراه آرامش باشدنه ناقل نا امیدی

                                                   عشق را پرورش دهیم نه نفرت.     " آمین "                                                                                                             

نوشته شده در تاریخ سه‌شنبه 16 مرداد 1397 توسط . | 0 نظر
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

قالب وبلاگ